Betinking op it Reaklif
op 28 septimber 2019 om 13.45

 
 
 
 

Slach by Warns
De Slach by Warns wurdt elk jier betocht op de sneon dy ’t it meast tichteby Leaffrouwedei (26 septimber) leit.
Op it Reaklif by Warns stiet sûnt 1951 in monumint, in grutte balstien mei de wurden "leaver dea as slaef".

 
 
 
 
         
© 2009