Betinking op it Reaklif
op 24 septimber 2016 om 13.45

 
 
 
 

Slach by Warns
De Slach by Warns wurdt elk jier betocht op de lêste sneon fan septimber.
Op it Reaklif by Warns stiet sûnt 1951 in monumint, in grutte balstien mei de wurden "leaver dea as slaef".

 
 

Poster 2016

 
 
         
© 2009