Betinking op it Reaklif
hat yn 2020 net west y.f.m. de maatregels.

 
 
 
 

Slach by Warns
De Slach by Warns wurdt elk jier betocht op de sneon dy ’t it meast tichteby Leaffrouwedei (26 septimber) leit.
Op it Reaklif by Warns stiet sûnt 1951 in monumint, in grutte balstien mei de wurden "leaver dea as slaef".

 
 
 
 
         
© 2009